0

קניה
מאובטחת

תקנון האתר

כללי:

תנאי השימוש המפורטים (להלן : “תנאי השימוש” ) מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר.

חברת “גל שירותי חניה בע”מ (להלן : “החברה” ), ח.פ החברה 515174233 ,מרחוב יגאל אלון 55 ,תל אביב. המציעה שירותי חניה והסדרי חניה שונים, בחניונים של החברה ובחניונים המתופעלים על ידי החברה.

מובהר בזאת כי השימוש הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.  

איסור עישון בחניוני החברה:

 1. בחניוני גל שירותי חניה לא מעשנים אלא במקומות מורשים כל לקוחה/ה אשר עברו על איסור זה מסכנים את חברתם (היושבת בחניוני גל חניה) כהודעת צד ג! ופרסונלית!! עובד/ת יקר/ה חניוני גל מצולמים ומוקלטים סביב השעון. 
 2. להלן עמדת היועץ המשפטי של החברה עו”ד רפי בייפוס למחדל מסוג זה:  לכבוד חב’ גל שירותי חניה

  א.ג.נ 

  הנדון: מניעת עישון במקומות ציבוריים – בשטחי החניונים

  1. לאחרונה נשלחה לחברתכם התראה בטרם הגשה של תובענה ייצוגית , בגין עישון בשטחי החניונים המופעלים על ידכם.
  2. הריני להבהיר את המצב המשפטי בתמצית:

  חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ”ג-1983

  1. איסור עישון

   (א)  לא יעשן אדם במקום המפורט בתוספת (להלן – מקום ציבורי).

  1א. מטרה

  מטרתו של חוק זה למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות, למחלות ולנכות.

  1. קביעת שלטים

  (א)  המחזיק למעשה של מקום ציבורי כבעלים, כשוכר או בכל אופן אחר (להלן – המחזיק), למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים, יקבע בו שלטים המורים על איסור העישון, ויחזיקם במצב תקין.

  2א. חובות המחזיק של מקום ציבורי

  (א)  המחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 1(א) ו-(ב) בתחום המקום הציבורי שבהחזקתו.

  (ב)  יראו את המחזיק של מקום ציבורי כמי שמילא אחר הוראות סעיף קטן (א), אם הוכיח כי עשה את כל אלה:

  (1)   פנה לאדם המעשן או המחזיק מוצר עישון כשהוא דולק או מופעל, לפי העניין, במקום ציבורי, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, לחדול מהמעשה האסור או נקט אמצעים סבירים כדי להבטיח מניעת עבירות לפי סעיף 1(א) ו-(ב);

  (2)   התלונן, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, בפני המפקח.

  1. מקום ציבורי – חניון

  חניון מקורה או תת-קרקעי הפתוח לציבור וכן טווח של 10 מטרים מהכניסה או מהיציאה לחניון כאמור.

  1. לפיכך יובהר כי חל איסור חמור לעשן בכל שטחי החניון.
  2. כנקבע בחוק ובתקנות, המעשן בשטח החניון צפוי לקנס.
  3. יצויין כי ככל שהחברה המפעילה תיתבע, הרי שהחברה תהיה רשאית לפנות לגורמים המפירים את החוק. 
  4. אנא העבירו הוראות אלה לידיעת לקוחותיכם.

  בכבוד רב, 

  ובברכת בריאות איתנה,

  רפאל בייפוס, עו”ד

 

הליך הרישום:

בהתאם לרצון הלקוח והינו החליט להצטרף כמשתמש לשירותי החניה של החברה, ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש וכי הוא מסכים להם, וכי לא תיהיה לו כל טענה כנגדם.

לצורן הרישום תידרש למסור מידע אישי כגון שמך המלא, מספר תעודת הזהות, מספרך הנייד, כתובת דואר אלקטרוני ומספר הרכב שלך.

למשתמש בשירות החברה, יוצג מידע מפורט באתר אודות החניונים המוצעים, הסדרי חניה, תעריפים ושעות פעילות של כל חניון. באחריות המשתמש לוודא את המשתנים הנ”ל באמצעות אתר האינטרנט.

לסיום הזמנת השירות דרך האתר תתבקש למסור את מספר כרטיס האשראי על מנת לבצע חיוב בגין שירות מטעם החברה. נתוני האשראי מאובטחים על ידי החברה בקפידה ובשיתוף עם חברת כרטיסי האשראי.

לאחר ביצוע בקשת השירות, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת כרטיסי האשראי, לאחר מכן המשתמש יקבל אישור כי הפעולה אושרה והליך התשלום הושלם.

מובהר, כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי מהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום עבור שירותי החברה.

על המשתמש האחריות לשמירת נתוני הזיהוי (שם משתמש, סיסמא), על מנת להבטיח כי לא יתבצע  בהם שימוש מכל סוג שהוא  על ידי כל אדם אחר.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן הינו נכון, אמין ומדויק וכי מסר את המידע  בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או צד שלישי.

במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף והינו בבעלותו.

מובהר בזאת כי כל תשלום באתר יתבצע על ידי המערכת הממוחשבת שמתפעלת החברה. מוסכם כי רישומי החברה ונתוני המערכת הממוחשבת יהוו הוכחה מכרעת בשל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתמש.

שימוש בחניון:

המשתמש מתחייב כלפי החברה עם קבלת השירות:

כי ישמור על סביבת חניה באופן נאות ומוסדר ויחנה לפי הסימון הקיים עפ”י חוק.

כי השימוש בחניון הינו אך ורק לצרכי חניה בהתאם לתנאי השימוש.

כי השימוש בחניון, בשירותי החניה ייעשו באופן שלא ייפגע במשתמשים אחרים, לא יחסום מעברים ולא יגרום לחניון ו/או למתקניו כל נזק.

במידה ונגרם נזק/תקלה בחניון ו/או בסביבת החניון על המשתמש לדווח במידית לחברה, על מנת שהחברה תטפל בהתאם בתקלה ותאפשר המשך שימוש תקנים לשאר המשתמשים.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה  אשר ייגרמו בשל שימוש שירותי החברה, בחניונים השונים המוצגים באתר.

במידה והינך מנוי בחניון, הינך מתחייב בעת כניסתך/יציאתך מהחניון להעביר את  כרטיס המנוי האישי שניתן לך מטעם החברה במנפיק הכניסה ובבולען היציאה, על מנת שכרטיס ישאר פעיל באופן תקין. במידה ולא יעשה כך כרטיסו יחסם ויזדקק לאיפוס מנוי, לשירות זה ניתן לפנות למוקד החברה בטלפון 03-5549696.

במידה והינך משתמש שרכש שובר/מדבקת כניסה  לאחד מהחניונים, עלייך לשמור את כרטיס הכניסה לחניה עימו נכנסת לחניון, ובסיום הצורך בחניה בעת יציאתך להדביק את השובר/מדבקת הכניסה  על הברקוד התחתון של כרטיס החניה, ולצאת מהחניון בהתאם לפרופיל ההטבה שרכשת. במידה ואיבדת את אישור התשלום, שובר, מדבקת כניסה, כרטיס המנוי- באחריות המשתמש בלבד להודיע לחברה דרך האתר בקטגוריית “צרו קשר” או דרך מוקד החברה בטלפון 03-5549696.

תעריפים ומבצעים:

באחריות החברה קביעת גובה תעריפי דמי החניה, דמי המנוי, הסדרי כניסות ומבצעים בחניונים המוצגים על ידי החברה.

החברה מתחייבת לפרסם את תעריפי החניה, דמי המנוי והסדרים שונים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לעדכן ולשנות את התעריפים, מבצעים, הטבות ו/או שעות פעילות החניונים בהתאם לשיקול דעתה האישי בלבד.

באחריות המשתמש בלבד להתעדכן ולוודא את התעריפים והעלויות המפורטות באתר.

החברה מקיימת מבצע “חבר מביא חבר”, מנוי קיים אשר מביא את חברו וכל עוד חברו מצטרף לשירותי החברה כמנוי שנתי, יזכה המנוי הקיים בהטבה של חודש נוסף כמנוי בחניון ללא תוספת תשלום.

הטבת הסדרי כניסות/מדבקות כניסה לחניון, יהיו בפירוט באתר, מובהר כי לכל מדבקה והסדר יש ערך לפי קטגוריית הרכישה שביצע המשתמש, הקטגוריות להסדרים יפורטו באתר החברה.

הטבת מדבקה תקפה למימוש חניה עד ל-24 שעות בלבד מכניסת הרכב לחניון.

מובהר כי כל חניה החורגת מעבר ל-24 שעות, גם במידה וקיימת מדבקה/הסדר כניסה, תחויב החניה בהתאם למחירון החניון המפורסם באתר והמצוי בחניון.

אחריות החברה:

החברה תציין את תנאי שירות החברה ותעריפיה באתר האינטרנט ובהתאם לשיקול דעתה בפלטפורמות החברה הנוספות.

כל שירות כלשהו משירותי החברה ו/או מבצעים ו/או הטבות המוענקים למשתמש על ידי ספק שירות חיצוני לחברה, לא תהא החברה אחראית עבור רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו, אשר אינו קשור לתשלום עבור השירות שהחברה מספקת בלבד, ועל המשתמש לפנות ישירות לספק השירות בכל טענה ו/או חוסר שביעות רצון למען השירות המסופק מטעמו.

היה והמשתמש שילם עבור שירותי החברה, או עם הגעתו לחניון התברר כי אינו יכול לעשות בו שימוש, יזוכה המשתמש מכל תשלום ששילם.

החברה תהא אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למשתמש בשל רשלנותה ו/או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש.

אחריותה זו של החברה מוגבלת עד לגובה הסכום בו חייב המשתמש, ובתוספת של עד 10% מהסכום אותו שילם המשתמש כפיצוי בהתאם לשיקול דעתה האישי של החברה ומטעמים סבירים.

לחברה הזכות לסיים/לחסום משתמש להמשך שימוש בשירותי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים סבירים, תוך מתן התראה של-7 ימי עסקים.

החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין הפעלת שירותי החברה הבסיסיים ושירותים נוספים באמצעות פלטפורמה כלשהי מפלטפורמות החברה, וככל שתבקש

לעשות זאת תפרסם החברה את גובה העמלה באתר ו/או באחת מפלטפורמות החברה.

עמלה כאמור תהיה בכפוף להחלטת החברה ותעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תצטרף לתעריפי שירותי החברה הבסיסיים או לשירותים הנוספים שיסופקו באתר בהתאם לקביעת החברה.

בירורים אודות חיובים:

היה וביקש המשתמש לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המשתמש לחברה בהקדם האפשרי וימסור את פרטיו: שם המשתמש, מספר תעודת זהות וארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי באמצעותו ביצע את התשלום עבור השירות.

במידה וישנה מחלוקת לפי דעתו של המשתמש עבור חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יעביר המשתמש בכתב את פנייתו לחברה תוך נימוק טענותיו, עד-10 ימי עסקים ולא יאוחר מ –30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך זמין עבורו.

מצאה החברה כי פניית המשתמש מוצדקת, יזוכה כרטיס האשראי של המשתמש תוך-14 ימי עסקים ובהתאם לסעיף אחריות החברה.

מצאה החברה כי פנית המשתמש אינה מוצדקת, ישלח למשתמש הסבר בעניין זה מטעם החברה בכתב או באמצעות נציג שירות מטעם החברה.

ביטול עסקה:

ניתן עד 48 שעות מרגע קבלת אישור התשלום באתר החברה בהתאם לחוק הגנת הצרכן. על המשתמש לפנות בבקשה מסודרת לביטול עסקה דרך מוקד החברה בטלפון 03-5549696 ו/או דרך אתר החברה בלשונית “צרו קשר”. על המשתמש למסור את פרטיו האישיים: שם מלא, מספר העסקה שקיבל מהאתר בעת ביצוע העסקה, ארבע ספרות האחרונות באשראי באמצעותו ביצע את תשלום העסקה, טלפון נייד ודואר אלקטרוני.

חברת גל שירותי חניה תתייחס בהתאם לפניה ותשיב מענה בהתאם לפניית המשתמש עד 48 שעות.

מובהר בזאת כי ביטול עסקה מתאפשר למשתמש שעמד בתנאי הזמן לבקשת הביטול ושלח בהתאם את בקשתו לחברה וטרם מימש את זכות השימוש שרכש באתר.

סיום התקשרות:

המשתמש רשאי להפסיק את התקשרותו עם שירותי החברה בכל עת, במתן הודעה למוקד החברה ו/או מייל החברה במפורסם באתר.

מובהר כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע  מהתחייבויות המשתמש במידה והינו מנוי באחד מהחניונים שמתפעלת החברה, לתשלום דמי המנוי בגין שימוש בחניה ו/או הודעה רטרואקטיבית עבור תאריך לסיום ההתקשרות.

במידה והמשתמש הינו מנוי בחניון, עם סיום ההתקשרות עליו להשיב את כרטיס המשתמש שהונפק לו עם תחילת השירות לעמדת השומר בכניסה לחניון ו/או לשולחו לתיבת הדואר של החברה המצויינת באתר החברה.

במידה ולא ישיב את כרטיס המשתמש, ישא בתשלום עבור אבדן כרטיס משתמש בסך של 40 ש”ח בתוספת מע”מ.

שמירת סודיות ופרטיות:

החברה תהא רשאית להשתמש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש, כדי ליידע את המשתמש במוצרים  ושירותים העשויים לעניין אותו, לרבות באמצעות דיוור ישיר.

המשתמש רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת בהדיוור ו/או באמצעות פניה למוקד החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תשמור החברה בסודיות על כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש, אלא אם כן חויבה למסור מידע זה על פי כל דין.

החברה לא תפגע בפרטיות המשתמש בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

החברה עושה ופועלת כל שביכולתה לשמור על סודיות נתוניה בשיטות אבטחה המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט, על מנת להבטיח הצפנה וזיהוי של נתוני המשתמש המועברים בתהליך ההרשמה ו/או הליך התשלום.

דפדפן החברה מאובטח ומוצפן, על מנת למנוע מהמידע המועבר היחשף לידיעת גולשים אחרים וגורמים לא מורשים ברשת. לחברה שרת משלה המלווה בהשגחה ובקרה מתמדת בין שרתי החברה והאינטרנט.

מובהר, כי אין החברה יכולה להבטיח כי רמת האבטחה תחסום כל חדירה בלתי מורשת ושימוש אסור במידע במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים מסוג זה, גילוי ושימוש במידע הנ”ל.

שונות:

החברה תהא רשאית להעביר ו/או להמחות בכל עת את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

אין מימוש  זכויותיה  של החברה על פי תנאי שימוש אלו, אין משמעו כי החבר מוותרת עליהן.

לבית המשפט המוסמך התל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש של החברה.